Kontakt - úřední deska

 

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla  

 

 

Adresa:                 

Komenského 305, 763 61  Napajedla

Telefon:

577 944 257, 577 941 077

Fax:

577 944 257

Mobil ředitelna:

733 739 630

Mobil sborovna:

724 841 088

Mobil zástupce:  731 130 284
  

Mobil kancelář:

724 841 017

E-mail:

zusnap@zlinedu.cz

Web:

http://www.zusrf.cz/index.html

 

 

Ředitelka školy:

Hanáčková Lenka

Telefon:

577 941 077, 733 739 630

E-mail:

zusnap@zlinedu.cz 

 

 

Zást. ředitelky:

Strašáková Petra

Telefon:

577 941 077, 731 130 284

E-mail:

petra.strasakova@seznam.cz

  

Kancelář školy:

Amanová Jitka

Telefon:

577 944 257, 724 841 017

E-mail:

zusnap@zlinedu.cz

 

Úřední deska

 

1. Název: 

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, Komenského 305, Napajedla

2. Důvod a způsob založení:

Rozhodnutím MŠMT č.j. 14691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla stala s účinností od 1. dubna 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje - IČO 46311131. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.  Předmět činnosti organizace je vymezen příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura:

IZO 102 331 090

Organizační schéma školy:  http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Komenského 305, 763 61 Napajedla

Kancelář školy: budova školy, 1. patro, dveře č. 214

Telefonní čísla: viz výše

Číslo faxu: 577 944 257

Adresa internetové stránky:  http://www.zusrf.cz//

Adresa e-podatelny:  škola nemá zařízenou elektronickou podatelnu

Elektronická adresa: zusnap@zlinedu.czHanackova.L@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat:

KB pobočka Otrokovice č.ú. 1590520237/0100

6. Identifikační číslo školy:

IČ 46311131

7. Daňové identifikační číslo školy:

Škola není plátce DPH

 

8. Dokumenty školy:

Rozvrhy školy, školní řád, školní vzdělávací program, organizační řád školy, výroční zprávy a vnitřní směrnice. Dokumenty jsou dostupné na vyžádání v kanceláři školy, 1. patro, dveře č. 214, některé z nich přímo na webových stránkách školy: http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10

Pro rodiče a žáky na pobočkách školy je rovněž k dipozici školní řád ZUŠ Rudolfa Firkušného v budově ZŠ dané pobočky (Halenkovice, Spytihněv, Topolná, Babice). 

9. Žádosti o informace:

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně prostřednictvím kanceláře školy, který zajistí osobu pro žadatele.

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) e-mailem na adresu zusnap@zlinedu.cz.

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

c) písemně ne adresu Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, Komenského 305.

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře školy písemně nebo ústně po předchozí telefonické domluvě.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

12. Formuláře -seznam používaných formulářů a místo, kde lze formulář získat:

Přihláška do ZUŠ

Odhlášení žáka

Formuláře lze získat v tištěné podobě v kanceláři školy, nebo http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10&mn=10

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje je ke stažení na adresách:

Dokumenty MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/dokumenty

Zlínský kraj: https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/Stranky/Přehled-školských-předpisů.aspx

15. Úhrada za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

Škola je bez licenčních smluv.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

18. Kritéria přijímacího řízení HO, VO 

Kritéria přijímacího řízení – hudební obor

Zpěv písně, opakování hraných tónů a rytmu. Předmětem hodnocení je úroveň intonování, rytmické jistoty, hlasového rozsahu, schopnosti zazpívat melodii od různých tónů nebo rozpoznat veselou melodii od smutné. Vyvozují se možnosti předpokládaného dalšího rozvoje dítěte.

Kritéria přijímacího řízení – výtvarný obor

Malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje na kresbě. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení kresby, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.